Autor: Katarzyna Oleksiak
Wersja PDF

Miło nam zaprezentować kolejną pracę dyplomową związaną z austriacką szkołą ekonomii. Jest to praca magisterska pani Katarzyny Oleksiak „Problem kryzysów gospodarczych w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii” napisana w Katedrze Skarbowości SGH pod kierunkiem naukowym dr hab. prof. Agnieszki Alińskiej 

kryzysówWstęp

Problem kryzysów gospodarczych jest bardzo ciekawym, a zarazem kontrowersyjnym i budzącym wiele emocji zagadnieniem teorii ekonomii. Istnieje cały szereg teorii, które starają się wyjaśnić przyczyny powstawania kryzysów. Wiele z nich dostarcza zupełnie różnych, czasem wręcz sprzecznych rozwiązań. Nie istnieje jedna teoria, która byłaby uznana za bezsprzecznie prawdziwą przez wszystkich ekonomistów. O tym, że jest to niezwykle skomplikowany i złożony temat świadczy fakt, iż problem kryzysów gospodarczych ciągle nawraca i wciąż jest aktualny. Mimo, iż naukowcy od dawna starają się poznać źródła kryzysów i dostarczyć odpowiednich rozwiązań potrzebnych do walki z powstałymi kryzysami to współczesne gospodarki nadal borykają się z problemem powracających załamań gospodarczych. Co więcej zasięg kolejnych recesji wydaje się być coraz bardziej rozległy a ich konsekwencje coraz poważniejsze. Zagadnienie to jest nadzwyczaj istotne gdyż niesie ze sobą bardzo negatywne skutki, które ponosi całe społeczeństwo.

Niniejsza praca przedstawia problem kryzysów gospodarczych w świetle doktryny austriackiej szkoły ekonomii. Szkoła austriacka dostarcza kompleksowej teorii na temat przyczyn powstawania cykli koniunkturalnych a także szeregu rozwiązań mających na celu zapobieganie ich powstawaniu. Stanowi szczególnie ciekawą alternatywę dla teorii stojących u podstaw obecnie stosowanej polityki antykryzysowej. Aktualnie podejmuje się coraz więcej działań zmierzających w kierunku zwiększania ingerencji państwa w rynek pieniądza i system bankowy. Zgodnie z austriacką teoria cyklu koniunkturalnego jest to błędny kierunek ponieważ to interwencjonizm państwowy stanowi główną przyczynę powstawania kryzysów.

Jednak założenia tej teorii nie są powszechnie znane. Mimo, iż kryzysy gospodarcze są popularnym zagadnieniem wykładanym na ekonomicznych uczelniach wyższych to koncepcje przedstawiane przez przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii są zazwyczaj pomijane. Ekonomia austriacka uznana za rozbieżną z ekonomią głównego nurtu często jest niedoceniana w środowisku akademickim. Mimo to istnieje liczne grono zwolenników austriackiej myśli ekonomicznej wśród osób, których zainteresowania związane są z ekonomią. Współcześnie jest to bodaj najbardziej aktywna grupa entuzjastów ekonomii, niezwykle mocno zaangażowana w popularyzowanie swoich koncepcji.

Głównym celem mojej pracy jest pokazanie, iż austriacka teoria cyklu koniunkturalnego jest spójną koncepcją, która identyfikuje przyczyny powstawania kryzysów i dostarcza odpowiednich rozwiązań zapobiegających ich powstawaniu a także stanowi cenne narzędzie podczas analizy kryzysów gospodarczych. By to udowodnić zostały zbadane dwa kryzysy gospodarcze: wielki kryzys i kryzys subprime. Analizie zostały poddane przede wszystkim czynniki istotne z punktu widzenia ekonomii austriackiej. Wybrane zostały wydarzenia, które miały bardzo poważne negatywne konsekwencje dla gospodarki światowej lecz które wydarzyły się w dużym odstępie czasowym co miało na celu pokazać, iż austriacka teoria cyklu koniunkturalnego jest koncepcją uniwersalną ponieważ w dobie obecnego kryzysu jest równie aktualna jak była na początku ubiegłego wieku. Praca przedstawia również pomysły ekonomistów austriackich na reorganizację obecnie istniejącego systemu na taki, który nie byłby tak podatny na zjawiska kryzysowe. W ten sposób starałam się dowieść, iż austriacka szkoła ekonomii przedstawia znaczącą alternatywę dla teorii dotyczących cykli koniunkturalnych należących do ekonomii głównego nurtu. Jej doktryna dostarcza wyczerpujących odpowiedzi na pytania o źródła powstawania kryzysów, sposoby walki z recesją gospodarczą a także potencjalne zmiany mające na celu zwiększenie stabilności finansowej gospodarki.

Pracę rozpoczyna ogólna charakterystyka austriackiej ekonomii, zarys początków szkoły austriackiej, prezentacja jej najwybitniejszych przedstawicieli a także opis metodologii jaką stosują podczas tworzenia swoich prac. Pierwszy rozdział stanowi swojego rodzaju wprowadzenie i ma na celu przybliżyć koncepcje stojące u podstaw austriackiej myśli ekonomicznej. Są to kluczowe teorie, które stanowią punkt wyjścia dla wszelkich dalszych rozważań ekonomistów austriackich. Drugi rozdział przedstawia sposób w jaki austriaccy ekonomiści patrzą na rynek pieniądza i bankowość. Traktuje o konsekwencjach ingerencji państwa w sferę pieniądza a także o ekonomicznych skutkach obecnego systemu bankowego.

Prezentacja gospodarczych skutków współczesnego interwencjonizmu monetarnego tworzy podstawy istotne dla zrozumienia austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego. W rozdziale trzecim została zaprezentowana austriacka teoria cyklu koniunkturalnego. Omówione zostały jej główne założenia a także płynące z niej wnioski. W dalszej części rozdziału na podstawie tej teorii została przeprowadzona analiza Wielkiego Kryzysu i Kryzysu Subprime. Zbadane zostały przyczyny powstania kryzysów a także wpływ działań podjętych przez rządy. W czwartym rozdziale przedstawione zostały propozycje zmian we współczesnym systemie monetarnym i bankowym zaproponowane przez przedstawicieli austriackiej szkoły ekonomii. Przeprowadzenie owych reform skutkowałoby powstaniem stabilnego systemu, w którym ryzyko występowania kryzysów gospodarczych zostałoby zminimalizowane.

Użyte w pracy sformułowania „ekonomiści austriaccy” lub „austriacy” dotyczą osób, które w swoich rozprawach naukowych nawiązują do myśli austriackiej szkoły ekonomii, nie zaś dosłownie osób pochodzących z Austrii.

Oprócz pozycji książkowych, które należą do kanonu ekonomii austriackiej niniejsza praca została napisana również w oparciu o artykuły naukowe dostępne na polskiej i amerykańskiej stronie Instytutu Ludwiga von Misesa, który to jest głównym propagatorem austriackiej myśli ekonomicznej w Polsce.

Całość pracy w formacie PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  • google
  • facebook
  • twitter
  • youtube
Zapisz się na newsletter:

Wybierz listę(y):

Cytat:
  • Pomyślny rozwój ludzkości zależy od dwóch czynników: od tego, czy ludzie wybitni będą mieli intelektualną moc tworzenia solidnych teorii ekonomicznych, oraz od tego, czy ci sami lub inni ludzie będą umieli je tak przedstawić, aby zostały zaakceptowane przez większość. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W styczniu wsparli nas:
Pan Dominik Aromiński
Pan Wojciech Bielecki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Marcin Dabkus
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Dariusz Iwanow
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tomasz Kołodziejczuk
Pan Andrzej Koźlik
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Jerzy Osiński
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Marek Trzaska
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 5 619,01 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>