Autor: Frank Shostak
Źródło: cobdencentre.org
Tłumaczenie: Daniel Głowiński
Wersja PDF

W piątek 30 czerwca, James Bullard —  prezydent Banku Rezerwy Federalnej w Saint Louis — powiedział w wywiadzie dla stacji CNBC, że Fed musi porównać wielkość ryzyka wystąpienia inflacji średniookresowej z możliwością wystąpienia deflacji w bliskiej przyszłości. Powszechny spadek cen, nazywany deflacją, jest dla większości komentatorów i ekonomistów czymś przerażającym.  Utrzymują oni, że spadek cen kreuje oczekiwania dalszych ich spadków. W rezultacie konsumenci odkładają decyzję o kupnie różnorakich dóbr na później, ponieważ uważają, że w przyszłości będą mogli kupić te same dobra za niższą cenę. Wskutek tego maleje strumień wydatków, a to z kolei szkodzi gospodarce.

Spadek wydatków na konsumpcję nie tylko osłabia gospodarkę jako całość, ale wywiera również presję na dalsze obniżki cen. Dlatego powszechnie uważa się, że deflacja nakręca spiralę spadku aktywności gospodarczej.

Idąc tym tokiem myślenia, można wywnioskować, że ogólny spadek cen powinien być kojarzony z kryzysem gospodarczym. Rzeczywiście, w 1932 roku spadek indeksu cen konsumpcyjnych o 10.3% był powiązany ze spadkiem produkcji przemysłowej o 21.6%. Ale czy twierdzenie, iż spadek cen jest zawsze szkodliwy dla gospodarki, jest prawdą?

Rozważmy przypadek, w którym ogólny spadek cen jest rezultatem zwiększenia możliwości produkcyjnych dóbr i usług. Dlaczego powinniśmy uważać to za coś niekorzystnego? Przecież każdy posiadacz pieniędzy może wtedy nabyć większą ilość dóbr i usług, dzięki czemu podnosi się jego poziom życia. No więc — co jest w tym złego?

spadek cen

Czy ogólny spadek cen skłania ludzi do odkładania decyzji o zakupach?

Czy pojawienie się trendu spadkowego cen prowadzi do tego, że ludzie przestają kupować produkty potrzebne w chwili obecnej? Zasadniczo większość ludzi stara się zaspokajać swoje potrzeby oraz utrzymywać swój standard życia na tym samym poziomie. To oczywiscie oznacza, że nie będą oni stale odkładać decyzji o kupnie dóbr, czekając na dalszy spadek cen.

Na przykład ceny komputerów spadły od stycznia 1998 roku o 93%. Czy spadek ten sprawił, że ludzie ciągle odkładali decyzje o zakupie nowego komputera? Oczywiście, że nie. Od stycznia 1998 roku wydatki na komputery wzrosły o 2 700%.

Zatem jeśli deflacja prowadzi do spowolnienia gospodarki, to — podążając tym powszechnym tokiem rozumowania — powinniśmy dojść do wniosku, że działania które skutkują czymś odwrotnym do deflacji powinny być dobre dla gospodarki. Jeśli przyjmiemy, że są to działania, które przyśpieszają wzrost cen, czyli powodują inflację, to można dojść do wniosku, że inflacja może być czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy.

Wielu ekspertów uważa, że niska inflacja może być rzeczą dobrą. Dlatego chcieliby, aby Fed utrzymywał „bufor’’ inflacyjny, który chroniłby gospodarkę przed wpadnięciem do deflacyjnej czarnej dziury. Sądzą, że inflacja na poziomie 3% byłaby wystarczającym „buforem” ochronnym. Utrzymują także, że inflacja na poziomie 3% nie szkodzi gospodarce, ale na poziomie 10% mogłaby już być złym symptomem.

Rozumując w ten sposób, nasuwa się wniosek, iż inflacja na poziomie 3% nie zmniejszy zapału konsumentów do nabywania różnych dóbr i nie spowoduje spowolnienia gospodarki. Jednakże przy stopie inflacji na poziomie 10% jest bardzo prawdopodobne, że wzrosną oczekiwania inflacyjne konsumentów. Według logiki głównego nurtu ekonomii, konsumenci przyśpieszą wydawanie swoich pieniędzy na różne dobra, co powinno pobudzić wzrost gospodarczy. Więc dlaczego dziesięcioprocentowa lub wyższa inflacja jest uważana przez ekspertów za niepożądaną? Wygląda na to, że ten sposób myślenia jest dość problematyczny[i].

Ogólny spadek cen i podaży pieniądza

Ogólny spadek cen może być również spowodowany spadkiem ilości pieniądza w obiegu. Ważnym czynnikiem takiego spadku jest zmniejszenie ilości pożyczek w systemie rezerwy cząstkowej. Istnienie banku centralnego i bankowości opartej na  rezerwie cząstkowej pozwala bankom komercyjnym na kreowanie kredytu, który nie jest oparty na oszczędnościach innych ludzi, czyli tworzonego praktycznie z niczego. Raz tak wytworzony, sztuczny kredyt prowadzi do aktywności gospodarczej, która nigdy by nie powstała na wolnym rynku. Aktywności, która powoduje raczej konsumpcję, niż akumulację realnego dobrobytu. Jeżeli ilość realnych oszczędności będzie rosnąć, a banki będą chętne do zwiększenia ekspansji kredytowej, to utrzymywane będą liczne błędne projekty biznesowe.

Zawsze kiedy nadmierna kreacja kredytu sprawia, że tempo konsumpcji realnego dobrobytu zaczyna przewyższać tempo jego akumulacji, zasób realnych oszczędności maleje. W rezultacie zaczyna spadać wydajność różnych przedsięwzięć gospodarczych i zaczyna rosnąć ilość niespłacanych pożyczek w księgach rachunkowych banków. Banki, chcą się przed tym bronić i zmniejszają ilość udzielanych pożyczek, odmawiając odnowienia już spłaconych kredytów. To z kolei powoduje spadek ilości pieniądza w obiegu[ii].

Należy podkreślić, że spadek ilości pieniądza w obiegu, który poprzedza deflację i spowolnienie gospodarcze, jest powodowany przez wcześniejszą luźną politykę monetarną banku centralnego, a nie upłynnianiem długu.

To właśnie luźna polityka monetarna wspiera kreację kredytu. Bez tego wsparcia bankom byłoby bardzo ciężko prowadzić politykę udzielania pożyczek opartych na rezerwie cząstkowej.

Kredyt nieoparty na wcześniejszych oszczędnościach prowadzi do ich odciągnięcia od inwestycji generujących dobrobyt i skierowania do finansowania działań niezwiększających dobrobytu. Utrudnia to akumulowanie oszczędności, co z kolei osłabia wzrost gospodarczy.

Warto też zaznaczyć, że wydatki państwowe również przyczyniają się do obniżania poziomu oszczędności. Im więcej państwo wydaje pieniędzy, tym więcej oszczędności jest odciąganych od inwestycji generujących dobrobyt.

Wielu komentatorów, włącznie z Bernankem, jest zdania, że spadek cen powoduje wzrost obciążenia długiem i skłania do szybszego spłacania pożyczek. Oznacza to, że konsumenci poświęcają większą część swoich pieniędzy na spłatę kredytów zamiast na kupno przeróżnych dóbr i usług[iii].

Podążając tym tokiem rozumowania, ciągłe upłynnianie długu może wywierać poważną presję na ilość pieniędzy w obiegu oraz popyt gospodarstw domowych na dobra i usługi. Bernanke wierzy, że może to doprowadzić do długotrwałego spadku poziomu cen. Spadek ten zwiększa obciążenia długiem i prowadzi do wzmocnienia procesu upłynniania długu. Dlatego, aby przerwać ów proces, Bernanke zaleca agresywne pompownie pieniędzy w gospodarkę przez bank centralny.

Tak jak już wspomniałem wcześniej, upłynnianie długu i powstająca w ten sposób deflacja nie są przyczyną spowolnienia gospodarczego lecz koniecznym skutkiem wcześniejszej, luźnej polityki monetarnej Fedu, która spowodowała obniżenie się poziomu oszczędności. Warto również zauważyć, że to nie sam spadek cen, lecz spadający poziom oszczędności, zwiększa obciążenie długiem oraz intensyfikuje deflację cen. Zmniejszający się poziom oszczędności osłabia proces wytwarzania dobrobytu oraz zmniejsza możliwości spłaty kredytów przez pożyczkobiorców.

To nie wzrost realnych stóp procentowych, jak jest to sugerowane przez wielu komentatorów, lecz spadający poziom oszczędności osłabia prawdziwy wzrost gospodarczy. To właśnie wzrost realnych stóp procentowych przywraca prawdiłowe proporcje, wstrzymuje marnotrawstwo i tak już ograniczonych oszczędności, co w rzeczywistości bardzo pomaga gospodarce.

Jeżeli poziom oszczędności w gospodarce spada, to nawet wtedy, gdy Fed z powodzeniem zwiększyłby drastycznie podaż pieniądza — podnosząc tym samym poziom cen w walce z deflacją —nie odwróciłoby to zmniejszenia się zasobu realnych oszczędności.

W przeciwieństwie do powszechnie przyjętych poglądów, pompowanie przez Fed coraz większej ilości pieniędzy jest bardzo szkodliwe, gdyż zwiększanie podaży pieniędzy osłabia  procesy generujące dobrobyt poprzez wspieranie nieproduktywnej konsumpcji (konsumpcji, która nie jest poprzedzona wcześniejszą produkcją realnego dobrobytu).

Dlaczego deflacja uzdrawia gospodarkę

Jak już widzieliśmy wcześniej, deflacja przychodzi jako odpowiedź na wcześniejszą inflację. Warto zauważyć, że ogólny wzrost poziomu cen, popularnie nazywany inflacją, z zasady wymaga zwiększenia podaży pieniądza. Stąd też prosty wniosek, że spadek podaży pieniądza będzie prowadził do ogólnego spadku cen zwanego deflacją. Dodatkowo nakłada się na to również efekt znikania z rynku sztucznie wykreowanych wcześniej pieniędzy. Ten rodzaj pieniędzy zachęca do podejmowania różnych nieproduktywnych działań, poprzez odciąganie realnych oszczędności od produktywnych i zwiększających dobrobyt przedsięwzięć.

Oczywiście, spadek ilości pieniądza w obiegu spowodowany wyparowywaniem sztucznie wytworzonych pieniędzy jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich produktywnych przedsięwzięć. Zniknięcie tego rodzaju pieniędzy z rynku tamuje odpływ oszczędności od tych przedsięwzięć. Spadek ilości pieniądza utrudnia podejmowanie nieproduktywnych przedsięwzięć i spowalnia proces obniżania się poziomu realnych oszczędności w gospodarce, przez co kładzie fundamenty pod ożywienie gospodarcze.

Ale co z ogólnym spadkiem cen towarzyszącym generalnemu osłabieniu aktywności gospodarczej? Czy na pewno musi to oznaczać, że deflacja szkodzi zarówno produktywnym, jak i nieproduktywnym działaniom? Tak jak wcześniej wykazaliśmy, osłabienie działalności gospodarczej nie pojawia się ze względu na spadające ceny, lecz ze względu na spadający poziom oszczędności.

Pojawienie się deflacji jest początkiem uzdrawiania gospodarki. Deflacja powstrzymuje proces zubożania, narzucony przez wcześniejszą inflację monetarną. Deflacja ilości pieniądza, która z zasady powoduje ogólny spadek poziomu cen, wzmacnia tych, którzy swoją pracą zwiększają dobrobyt i uzdrawiają gospodarkę.

Oczywiście, skutki uboczne towarzyszące deflacji nigdy nie są przyjemne. Jednakże, te niemiłe skutki uboczne nie są spowodowane deflacją, lecz raczej poprzedzającą ją inflacją. Deflacja jedynie niszczy stworzoną przez ekspansję monetarną iluzję dobrobytu.

Warto powtórzyć, że spadek podaży pieniądza oraz podążający za nim spadek cen nie jest odpowiedzialny za większe obciążenia pożyczkobiorców. Przyczyną tego jest fakt, że obniżył się poziom dobrobytu. Zmniejszenie podaży wyczarowanego z niczego pieniądza przywraca naturalny porządek rzeczy. W wyniku spadku ilości pieniądza wiele różnych przedsięwzięć, które pojawiły się na skutek wcześniejszej ekspansji monetarnej, ma problemy z utrzymaniem się na rynku.

To właśnie te niegenerujące dobrobytu przedsięwzięcia mają największe problemy ze spłatą swoich zadłużeń, ponieważ nigdy nie osiągały one prawdziwych dochodów i były one wspierane lub finansowane przez tych, którzy potrafili wygenerować dobrobyt.

W przeciwieństwie do ogólnie przyjętych poglądów, to właśnie spadek podaży pieniądza jest dokładnie tym, czego potrzeba, aby ożywić gospodarkę oraz ponownie uruchomić tworzenie prawdziwego dobrobytu. Dodruk pieniędzy wyrządza jeszcze więcej szkód i właśnie dlatego nigdy nie powinien być rozważany jako forma pomocy gospodarce.

Wnioski

Chociaż istnieje prawie że jednolita zgoda co do szkodliwości deflacji, pogląd ten jest fałszywy. Jak widzieliśmy wcześniej, deflacja jest skutkiem wcześniejszej inflacji, wzmacnianym przez znikanie z rynku sztucznie uprzednio wykreowanych pieniędzy, które powodują powstawanie nieproduktywnych działań poprzez wysysanie oszczędności z przedsięwzięć jak najbardziej produktywnych.

Oczywiście, spadek ilości pieniądza w obiegu spowodowanego znikaniem wcześniej sztucznie wytworzonych pieniędzy jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich produktywnych przedsięwzięć, gdyż zniknięcie tego rodzaju pieniędzy z rynku tamuje odpływ oszczędności od tych przedsięwzięć. Spadek ilości pieniądza utrudnia podejmowanie nieproduktywnych działań. Spowalnia to proces obniżania się reanych oszczędności w gospodarce, przez co kładzie fundamenty pod ożywienie gospodarcze.


[i] George A. Akerlof, George L. Perry, William T. Dickens, Near Rational Wage and Price Setting and the Long Run Phillips Curve, „Brookings”, June 2, 2000.

[ii] Należy zdać sobie sprawę z tego, że tylko pożyczki nieoparte na oszczędnościach (cząstkowa rezerwa bankowa) mogą zniknąć z rynku, powodując spadek ilości pieniądza w obiegu. Kiedy pieniądze, które są w pełni poparte realnymi oszczędnościami, są spłacane przez pożyczkobiorcę wracają one po prostu z powrotem do ich prawomocnego właściciela, przez co nie mogą one zniknąć z rynku, chyba że ich prawowity właściciel postanawia je zniszczyć. Możemy z tego wywnioskować, że im większym procentem ogólnej puli kredytów są kredyty wykreowane z powietrza, tym większe istnieje ryzyko dużego spadku ilości pieniądza w obiegu, kiedy tylko zaczyna spadać poziom oszczędności.

[iii] Uwagi gubernatora Bena S. Bernankego, Deflation: Making sure ‚It’ Doesn’t Happen Here,  Federal Reserve, 21 listopada 2002.

17 odpowiedzi na „Shostak: Czy deflacja to źródło wszelkiego zła?”

 • Rozmawiałem na ten temat z kilkoma zaciekłymi wrogami deflacji i przeważnie jedynym argumentem na poparcie ich stanowiska (po obaleniu innych bezsensownych) był przykład Japonii. Trochę później czytałem na ten temat, ale nadal jestem głupi. Czy mógłbym prosić o krótkie wyjaśnienie, skąd się wzięła deflacja w Japonii?

 • Sytuacja na rynku sprzętu komputerowego jest jak najbardziej normalna i rzeczywiście pokazuje absurdalność proinflacyjnego podejścia w ekonomii. Można się tylko zastanowić nad tym „czego nie widać” i jaki byłby spadek cen towarów i usług oraz wzrost dobrobytu, gdyby nie ten cały bałagan.

  Czyżby świadome działania Ministerstwa Obfitości?

 • Paweł, myślisz że zmiana polityki monetarnej z luźnej na ciasną sprawiłaby, że nagle z nieba spadłyby fabryki, technologie i produktywność, które by nam dały ten magiczny dobrobyt? A może ropy i węgla pod ziemią by przybyło?

  Mi się wydaje, że zyski w skali makro byłyby raczej mało imponujące. Co zostałoby wykorzystane przez przeciwników standardu tego i owego.

 • @Panika2008:
  Oczywiście, że nie twierdzę.
  Uważam tylko, że to rynek powinien decydować, a nie polityka rządu. O wysokości stóp procentowych i dostępności kredytu powinny decydować preferencja czasowa i skłonność do oszczędzania.
  Nie można mieć jednocześnie wysokiej konsumpcji i wysokich oszczędności. Wie to każda rozsądna gospodyni. Ekonomiści i politycy widać nie wiedzą.

  A argument z rozmnożeniem ropy i węgla akurat mi się podoba. Owszem, od ekspansji kredytowej nie rośnie ilość dostępnego kapitału i surowców.

  Ja nie twierdzę, że wolny rynek dałby boom. Wolny rynek dałby zrównoważony i systematyczny wzrost.

  Za klasykiem powtórzę, że „socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju!”. Myśmy w ogóle nie powinni rozmawiać o „ciasnej” bądź „luźnej” polityce monetarnej. O takich sprawach powinni decydować ludzie na wolnym rynku codziennie robiąc zakupy bądź oszczędzając.

  A kto się podejmie obalenia tego przykładu ze spadkiem cen i wzrostem wydatków na komputery? Jeśli deflacja automatycznie powoduje spadek wydatków, to jak wyjaśnić ten wzrost?

  Poza tym nie można mylić związku przyczynowo-skutkowego z korelacją. Oczywiście, istnieje korelacja między średnią wysokością lotu ptaków w miesiącu a ilością opadów w tym miesiącu. Wszyscy wiedzą, że przed burzą jaskółki nisko latają. Ale twierdzić, że za pomocą obniżenia lotu ptaków można wywołać deszcz, to już przesada!

 • Deflacja byłaby do przełknięcia (mówiąc kolokwialnie) gdyby spadek cen równoważył spadek nominalnych dochodów, tak jak podczas inflacji mamy do czynienia ze wzrostem obu tych parametrów. Jednakże nie działa to w obie strony z równą precyzją. W warunkach inflacji producent kupuje surowce, przerabia w danym czasie i sprzedaje produkt przy nowym (wyższym) poziomie cen. Rosną jego zyski, ale w pewnym momencie presja pracowników (w szczególności związków zawodowych) powoduje, że musi tym wzrostem podzielić się, zwiększając płace. Przy deflacji jego zyski maleją, ale pracownicy (w szczególności związki zawodowe) nie są chętni przyjąć na siebie tych konsekwencji i ich dobrobyt chwilowo rośnie (mają te same pieniądze o większej sile nabywczej). Wiele przedsiębiorstw upada, nim zdąży zrzucić część skutków deflacji na pracowników.To skutkuje przede wszystkim wzrostem bezrobocia (piszący to próbował w warunkach spadku cen na jego produkt, przy braku istotnych zmian technologicznych- co ma miejsce np. w przypadku komputerów- wyprzedzającym spadek cen surowców, zmniejszyć straty dzięki czasowej obniżce płac; skończyło się protestem załogi, likwidacją przedsięwzięcia i wylądowaniem większości ludzi na zasiłku).
  Większe bezrobocie generuje aktywność pracowników (w szczególności związkowców) i wzrost nacisków z ich strony na rząd, aby polepszył sytuację :klasy robotniczej”; tego zaś rządzący nie lubią, bronią się więc ze wszystkich sił przed deflacją i głoszą pochwałę inflacji, która w umiarkowanej wysokości nie rodzi dla nich takich problemów.

 • @Dariusz:
  Dla mnie wniosek z Pana wypowiedzi jest jasny:
  to nie deflacja jest problemem. Problemem jest to, że nie można mieć trochę wolnego rynku.

  Dlatego uważam, że związki zawodowe na wolnym rynku nie mają racji bytu. I uważam też, że nie ma sensu znosić tylko części regulacji. Trzeba znieść wszystkie, bo inaczej zawsze ktoś będzie stratny.

  Pan działał w sytuacji, której Pana produkt był coraz niżej wyceniany na rynku, podczas gdy cena większości produktów rosła. Nie jest to więc sytuacja deflacji. W sytuacji deflacji spadałyby ceny większości produktów. Również ceny środków produkcji.

  Zastanawiam się też, czy skoro przedsiębiorca może działać w warunkach inflacji, nie może też być przygotowany na sytuację dokładnie odwrotną. Rozumiem, że aktualne warunki temu nie sprzyjają, ale my rozmawiamy o wolnym rynku, a nie o „państwie dobrobytu”. Dlatego trzeba bardzo uważać, żeby nie wyciągać wniosków na temat wolnego rynku z obserwacji rynku, który w różny sposób jest skrępowany.

  Poza tym, czy nie patrzy Pan zbyt subiektywnie? To brutalne, oo napiszę, ale nie ma co się łudzić. Celem rynku nie jest przynoszenie zysku producentom, ale optymalna alokacja zasobów. Wiem, że Pana to osobiście guzik obchodzi. Pan chce mieć zysk. Pracownicy też chcą mieć wysokie pensje. Ja też. I wszyscy mają wiele argumentów na poparcie ich stanowiska. Ale ostatecznie to zawsze rynek ma rację.

 • Ad. 6
  Ze wszystkim się zgadzam, tylko czy przy subiektywnej ocenie wartości można napisać, że celem rynku jest optymalna alokacja zasobów? W końcu każdy ma inne preferencje nie zawsze racjonalne.

 • Ad 7
  Oczywiście, że można. Celem jest wtedy optymalna alokacja ze względu na subiektywne wartościowanie świata poszczególnych ludzi. Nie jest to tak wąsko pojmowana racjonalnośc jak przy np. wyznaczacniu ekstremów funkcji celów matematycznymi metodami.

 • „Ważnym czynnikiem takiego spadku jest zmniejszenie ilości pożyczek w systemie rezerwy cząstkowej. Istnienie banku centralnego i bankowości opartej na rezerwie cząstkowej pozwala bankom komercyjnym na kreowanie kredytu, który nie jest oparty na oszczędnościach innych ludzi, czyli tworzonego praktycznie z niczego.”
  Znowu to samo …

  Deflacja w opinii rządu jest zła bo przyczynia się do zmniejszenia PKB a jak wiadomo 22%VAT trafia do budżetu.
  Inflacja jest korzystna oczywiście dla kredytobiorców, no chyba, że tak jak większość kredytów komercyjnych jest indeksowana w zależności od inflacji, w przeciwieństwie oczywiście do papierów dłużnych rządowych, te jakoś są na stały procent.
  Tak więc deflacja oznacza dla rządu nie dość, że spadek przychodów to jeszcze realny wzrost wartości dotychczasowych zobowiązań.
  Jakoś autor tego nie zauważył, dlaczego? Czyżby apolityczność?

 • @Stanisław, „większość kredytów komercyjnych jest indeksowana w zależności od inflacji” – huh? Czegoś nie wiem? Bo ja w ogóle nie widziałem, przynajmniej w PL, żadnych kredytów komercyjnych indeksowanych do inflacji. Podobnie w USA – większość kasy którą obracają przedsiębiorstwa to krótkoterminowy kredyt (rynek pieniądza), który nie narzuca żadnego indeksowania, są to normalne pożyczki na normalny procent…

 • Ad.9
  „Tak więc deflacja oznacza dla rządu nie dość, że spadek przychodów to jeszcze realny wzrost wartości dotychczasowych zobowiązań.”

  Ale idąc dalej tym samym tokiem myślenia oznacza również dla rządu spadek wydatków.

 • polecam wykład na temat deflacji:
  http://www.youtube.com/watch?v=LhKC6F_-uzk

  w ostatniej części jest mowa o skutkach politycznych deflacji. także nie spodziewam się aby kiedykolwiek politycy pozwolili na to.

 • @panika
  „są to normalne pożyczki na normalny procent…”
  czy normalny procent to taki który ma stałą wartość odsetek czy też zależną od inflacji?

  @Mateusz
  w jaki sposób? Możesz wyjaśnić.

 • Witam.
  Jaki będzie wpływ deflacji w USA (przed QE3) na złotówkę względem CHF?

 • @ 10
  Kredyty maja oprocentowanie libor/wibor etc + marza. Sadze, ze o to chodzilo przy stweirdzeniu uzaleznienia kredytow konsumenckich od inflacji.

 • Przy inflacji rynek komputerowy przynosiłby producentom jeszcze większe zyski. Klasyczne co widać, a czego nie widać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
 • Ekonomiczny problem społeczeństwa nie dotyczy zatem po prostu alokacji „danych” zasobów – jeśli słowo „danych” ma znaczyć: danych jednemu umysłowi świadomie rozwiązującemu problem stawiany przez te dane. Jest to raczej problem zapewnienia najlepszego wykorzystania zasobów znanych każdemu spośród członków społeczeństwa w celach, których względne znaczenia jemu tylko są znane. Krótko mówiąc, jest to problem wykorzystania wiedzy, która w całej swej pełni nikomu nie jest dana. Friedrich von Hayek
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W maju wsparli nas:
Pan Neil Abragimowicz
Pan Dominik Aromiński
Pan Marcin Bałazy
Pan Adam Banys
Pan Bartosz Baranowski
Pan Marek Barciński
Pan Bartosz Bartoszko
Pan Michał Basiński
Pan Kamil Becmer
Pan Konrad Berkowicz
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Sebastian Bigos
Pan Artur Tadeusz Birczyński
Pan Karol Bisewski
Pan Arkadiusz Bodura
Pan Tomasz Boguszewski
Pan Rafał Boniecki
Pan Tomasz Borkowski
Pani Dominika Buczek
Pan Arkadiusz Bykowski
Pan Marceli Chałubiński
Pan Robert Ciborowski
Pan Artur Czerwiński
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Kamil Deleżuch
Pan Marcin Dengus
Pan Michał Dębowski
Pan Tomasz Dorau
Pan Stanisław Duda
Pan Tomasz Dworowy
Pan Gniewomir Dziadek
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Eugeniusz Flibrant
Pan Jarosław Garbowski
Pan Grzegorz Gawinowski
Pan Marek Gazda
Pan Łukasz Gąsowski
Pan Hubert Gebler
Pan Marcin Głombica
Pan Marcin Gmaj
Pan Adrian Gołosz
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Maciej Gorzelak
Pan Daniel Góra
Pan Karol Grodzicki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Mariusz Grzebielucha
Pan Kamil Grzebyta
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Jacek Hecht
Pan Andrzej Heydel
Pan Patryk Hołub
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Robert Iwaszkiewicz
Pan Marcin Jaczewski
Pan Bartosz Jakusz
Pan Mirosław Janisz
Pan Konrad Janiec
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Bartosz Jezierski
Pan Wojciech Jodłowski
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Dariusz Kabarciński
Pan Krzysztof Karp
Pan Paweł Kasprowicz
Pan Michał Kawa
Pan Piotr Kazimierski
Pan Rafał Kensy
Pan Michał Klich
Pan Tomasz Kłosiński
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Tadeusz Kominek
Pan Kamil Kopeć
Pan Jan Kosmala
Pan Tomasz Kowalczewski
Pan Rafał Kowalczyk
Pan Marcin Kowalewski
Pan Bartosz Kowalski
Pan Michał Kozar
Pan Antoni Kozielewski
Pan Andrzej Koźlik
Pan Daniel Marcin Krawieczyński
Pani Joanna Kruk
Pan Karol Krzysiak
Państwo Agnieszka i Łukasz Krzymowscy
Pan Mateusz Kućka
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Kułaga
Pan Marcin Kurzeja
Pan Mateusz Kuska
Pan Witold Kwaśnicki
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Szymon Loduchowski
Pan Maciej Lorenc
Pan Paweł Łagowski
Pan Adrian Łazarski
Pan Adrian Łukasik
Pan Mateusz Łukomski
Pan Jerzy Machowski
Pan Paweł Majdan
Pan Gracjan A. Majewski
Pan Tadeusz Malinowski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Mateusz Małż
Pan Maciej Matwiejczuk
Pan Adam Mazik
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pan Dawid Megger
Pan Miłosz Mirowski
Pan Paweł Młynarek
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Piotr Musielak
Pan Maksym Mydłowski
Pan Błażej Naczyński
Pan Tomasz Netczuk
Pan Łukasz Niedziałek
Pan Konrad Niemotko
Pan Dawid Nowak
Pan Paweł Nowak
Pan Filip Nowicki
Pan Marek Oleszko
Pani Karolina Olszańska
Pan Rafał Opryszczko
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Adam Pajęcki
Pani Maria Papis
Pan Wojciech Peisert
Pan Łukasz Piątkowski
Pan Iwo Pietrala
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pani Agnieszka Płonka
Pan Rafał Podgórski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Alfred Podstolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Tomasz Polkowski
Pan Andrzej Pondarzewski
Pan Maciej Przepiórka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dominik Pytlewski
Pan Michał Rałowski
Pan Jacek Rusiecki
Pan Karol Rzepiela
Pan Jakub Sabała
Pan Michał Sałaban
Pan Mateusz Sawicki
Pan Maciej Seremek
Pan Paweł Sierzupowski
Pan Wojciech Siłko
Pan Jarosław Skoczylas
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Maksymilian Spik
Pan Rafał Staniec
Pan Jan Stasiczak
Pan Piotr Szewc
Pan Władysław Szewc
Pan Łukasz Szostak
Pan Michał Szymanek
Pan Maciej Szymański
Pan Adam Ślązak
Pan Marek Świerk
Pan Jan Maria Talar
Pan Tomasz Trocki
Pan Krzysztof Turowski
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Osman Waroński
Pan Piotr Warzecha
Pan Aleksander Adam Wegner
Pan Marek Wiatroszak
Pan Karol Więckowski
Pan Jacek Wilk
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Jacek Wołpiuk
Pan Michał Woźnikiewicz
Pan Paweł Wójtowicz
Pan Piotr Wrotny
Pan Tomasz Wyszogrodzki
Pan Karol Wyszyński
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pan Andrzej Zientek
Pan Dawid Zięba
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Bank
Łącznie otrzymaliśmy 29 345,82 zł . Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!
Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>