Autor: Gabriel Jędrol
Wersja PDF

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Pawła Drobnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

państwoWstęp

Rola państwa w gospodarce jest jednym z podstawowych przedmiotów sporów w historii myśli ekonomicznej. Wraz z rozwojem teorii ekonomicznej konflikt ten narastał. Wytworzyły się dwa główne ogólne paradygmaty ekonomiczne – interwencjonistyczny i liberalny.

Ekonomiści spierają się co do stanowiska, czy rola państwa w gospodarce powinna się ograniczać do zapewnienia ram prawnych funkcjonowania swobodnej gry konkurencyjnej, czy mechanizmy rynkowe są na tyle zawodne, że należy interweniować w gospodarkę, by regulować system i podejmować próby zwiększenia jego wydajności.

Celem pracy jest przeanalizowanie koncepcji teoretycznych Austriackiej Szkoły Ekonomii (ASE) w kontekście interwencjonizmu państwowego i jego konsekwencji dla gospodarki. Przyczyną wyboru tematu pracy było zainteresowanie współczesnym skomplikowanym systemem społeczno-gospodarczym. Za przedmiot pracy przyjmuje się, jaką rolę pełni państwo w funkcjonowaniu gospodarki. Dla tak postawionego problemu badawczego sformułowano niżej wymienione pytania:

  1. Jak w historii myśli ekonomicznej zapatrywano się na rolę państwa w gospodarce?
  2. Na jakich fundamentach swoją analizę ekonomiczną stosuje Austriacka Szkoła Ekonomii?
  3. Jak regulowanie procesu gospodarczego wpływa na poszczególne podmioty gospodarcze?
  4. Jak rynek weryfikuje aktywną politykę gospodarczą państwa w przypadku polskiej gospodarki?

W toku postępowania pracy dokonana zostanie próba zweryfikowania hipotezy, że interwencjonizm państwowy szkodzi systemowi społeczno-gospodarczemu, a wolny rynek posiada najdoskonalsze mechanizmy dla alokacji zasobów i rozwoju gospodarczego. Nadmienię, że w rzeczywistości uniwersyteckiej Austriackiej Szkole Ekonomii poświęca się zbyt mało uwagi. W związku z tym podjąłem analizę, jak szkoła „psychologiczna” rozpatruje zjawiska gospodarcze w kontekście roli państwa w gospodarce.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy teoretyczny, wskazuje, jak teoria ekonomii zapatrywała się na rolę państwa w gospodarce na przestrzeni dziejów oraz w czasach współczesnych.

W drugim rozdziale przedstawiono teoretyczne założenia Austriackiej Szkoły Ekonomii. Dokonano wyboru tylko niektórych jej aspektów związanych z bezpośrednim lub pośrednim kształtowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej, które pozwalają na głębsze zrozumienie tematu interwencjonizmu państwowego oraz scenariusza kontrfaktycznego.

Trzeci rozdział rozwija problematykę interwencjonizmu w świetle Austriackiej Szkoły Ekonomii. Szczególna uwaga została zwrócona na konsekwencje regulacji rynku z perspektywy całej gospodarki wynikające z wzajemnych jednostkowych rynkowych zależności pomiędzy podmiotami rynkowymi oraz z prakseologii.

W rozdziale ostatnim empirycznym przeanalizowano wybrane przykłady interwencji państwa w polską gospodarkę. Próby uporządkowania poszczególnych segmentów gospodarki i eliminacji „patologii” rynku przeciwstawiono ich faktycznym negatywnym konsekwencjom i prognozowanym implikacjom. Podkreślono również, że mechanizmy rynkowe, własność prywatna i swobodna wymiana dóbr i usług najefektywniej służą zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Dla realizacji celu pracy wykorzystano literaturę przedmiotu ze szczególnym naciskiem na twórczość teoretyków ASE, analizy eksperckie, notowania GPW oraz materiały i dane statystyczne publikowane przez Narodowy Bank Polski, Bank Światowy, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Ludzkie działanie to zachowanie celowe. Możemy też powiedzieć: działanie to wola zrealizowana i przekształcona w czyn; to dążenie do celu; to rozmyślna reakcja podmiotu na bodźce i uwarunkowania zewnętrzne. Ludwig von Mises
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W październiku wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Rafał Boniecki
Pani Dominika Buczek
Pan Mirosław Cierpich
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Michał Dębowski
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Łukasz Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Wojciech Kukla
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pan Mateusz Musielak
Pani Maksym Mydłowski
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Arkadiusz Pierowski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Norbert Slenzok
Pan Michał Sobczak
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Marek Zemsta
Pan Aleksander Żarnowski
Pracownik Santander Consumer Banku
Forum Obywatelskiego Rozwoju
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Łącznie otrzymaliśmy 9 447,94 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>