Autor: Gabriel Jędrol
Wersja PDF

Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dra Pawła Drobnego na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

państwoWstęp

Rola państwa w gospodarce jest jednym z podstawowych przedmiotów sporów w historii myśli ekonomicznej. Wraz z rozwojem teorii ekonomicznej konflikt ten narastał. Wytworzyły się dwa główne ogólne paradygmaty ekonomiczne – interwencjonistyczny i liberalny.

Ekonomiści spierają się co do stanowiska, czy rola państwa w gospodarce powinna się ograniczać do zapewnienia ram prawnych funkcjonowania swobodnej gry konkurencyjnej, czy mechanizmy rynkowe są na tyle zawodne, że należy interweniować w gospodarkę, by regulować system i podejmować próby zwiększenia jego wydajności.

Celem pracy jest przeanalizowanie koncepcji teoretycznych Austriackiej Szkoły Ekonomii (ASE) w kontekście interwencjonizmu państwowego i jego konsekwencji dla gospodarki. Przyczyną wyboru tematu pracy było zainteresowanie współczesnym skomplikowanym systemem społeczno-gospodarczym. Za przedmiot pracy przyjmuje się, jaką rolę pełni państwo w funkcjonowaniu gospodarki. Dla tak postawionego problemu badawczego sformułowano niżej wymienione pytania:

  1. Jak w historii myśli ekonomicznej zapatrywano się na rolę państwa w gospodarce?
  2. Na jakich fundamentach swoją analizę ekonomiczną stosuje Austriacka Szkoła Ekonomii?
  3. Jak regulowanie procesu gospodarczego wpływa na poszczególne podmioty gospodarcze?
  4. Jak rynek weryfikuje aktywną politykę gospodarczą państwa w przypadku polskiej gospodarki?

W toku postępowania pracy dokonana zostanie próba zweryfikowania hipotezy, że interwencjonizm państwowy szkodzi systemowi społeczno-gospodarczemu, a wolny rynek posiada najdoskonalsze mechanizmy dla alokacji zasobów i rozwoju gospodarczego. Nadmienię, że w rzeczywistości uniwersyteckiej Austriackiej Szkole Ekonomii poświęca się zbyt mało uwagi. W związku z tym podjąłem analizę, jak szkoła „psychologiczna” rozpatruje zjawiska gospodarcze w kontekście roli państwa w gospodarce.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy teoretyczny, wskazuje, jak teoria ekonomii zapatrywała się na rolę państwa w gospodarce na przestrzeni dziejów oraz w czasach współczesnych.

W drugim rozdziale przedstawiono teoretyczne założenia Austriackiej Szkoły Ekonomii. Dokonano wyboru tylko niektórych jej aspektów związanych z bezpośrednim lub pośrednim kształtowaniem sytuacji społeczno-gospodarczej, które pozwalają na głębsze zrozumienie tematu interwencjonizmu państwowego oraz scenariusza kontrfaktycznego.

Trzeci rozdział rozwija problematykę interwencjonizmu w świetle Austriackiej Szkoły Ekonomii. Szczególna uwaga została zwrócona na konsekwencje regulacji rynku z perspektywy całej gospodarki wynikające z wzajemnych jednostkowych rynkowych zależności pomiędzy podmiotami rynkowymi oraz z prakseologii.

W rozdziale ostatnim empirycznym przeanalizowano wybrane przykłady interwencji państwa w polską gospodarkę. Próby uporządkowania poszczególnych segmentów gospodarki i eliminacji „patologii” rynku przeciwstawiono ich faktycznym negatywnym konsekwencjom i prognozowanym implikacjom. Podkreślono również, że mechanizmy rynkowe, własność prywatna i swobodna wymiana dóbr i usług najefektywniej służą zaspokojeniu potrzeb społecznych.

Dla realizacji celu pracy wykorzystano literaturę przedmiotu ze szczególnym naciskiem na twórczość teoretyków ASE, analizy eksperckie, notowania GPW oraz materiały i dane statystyczne publikowane przez Narodowy Bank Polski, Bank Światowy, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Całość pracy dostępna w wersji PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Cytat:
  • Gospodarka jest fenomenem społecznym, nie fizycznym. Gdyby politycy i ekonomiści przyjęli to do wiadomości, musieliby porzucić marzenia o możliwości pozytywnego wpływu na zjawiska gospodarcze. Krzysztof Dzierżawski
Mecenasi
Wspieraj Nas>>
W lipcu i sierpniu wsparli nas:
Pan Michał Basiński
Pan Marek Bernaciak
Pan Tomasz Bethke
Pan Wojciech Bielecki
Pan Bartosz Biernacki
Pan Paweł Bochnowski
Pan Rafał Boniecki
Pan Michał Brański
Pani Dominika Buczek
Pan Przemysław Buszka
Pan Mirosław Cierpich
Pan Szymon Curyło
Pan Maciej Czaplewski
Pan Maciej Czyż
Pan Marcin Dabkus
Pan Wojciech Dąbek
Pan Michał Dębowski
Pan Daniel Długozima
Pan Paweł Drożniak
Pan Tomasz Dworowy
Pan Dariusz Dziadkowski
Pan Mariusz Dziechciaronek
Pan Tomasz Gaździk
Pan Rafał Główczyński
Pan Sebastian Glapiński
Pan Wiktor Gonczaronek
Pan Marek Górecki
Pan Witold Grabowski
Pan Karol Grodzicki
Pan Tomasz Gruszecki
Pan Stanisław Gruszka
Pan Jarosław Grycz
Pan Adrian Grzemski
Pan Maciej Grzymkowski
Pan Karol Handzel
Pan Tomasz Hrycyna
Pan Stanisław Hyrnik
Państwo Paulina i Przemysław Hys
Pan Michał Idec
Pan Tomasz Jabłoński
Pan Kazimierz Jacoń
Pan Łukasz Jasiński
Pan Piotr Jasiński
Pan Dominik Jaskulski
Pan Paweł Jegor
Pan Tomasz Jetka
Pan Gustaw Jokiel
Pan Dominik Jureczko
Pan Paweł Jurewicz
Pan Jan Kłosiński
Pan Jan Kochman
Pan Sylwester Kozak
Pan Mateusz Kozłowski
Pan Krzysztof Kożuchowski
Pan Sławomir Krawczyk
Pan Krzysztof Krzaczkowski
Pan Wojciech Kukla
Pani Paulina Kurzyk
Pan Stanisław Kwiatkowski
Pan Paweł Lewandowski
Pan Sławomir Majewski
Pan Tomasz Malinowski
Pan Miłosz Mazurkiewicz
Pani Joanna Morawska
Państwo Magdalena i Marcin Moroniowie
Pan Igor Mróz
Pani Wanda Musialik
Pan Mateusz Musielak
Pan Tomasz Netczuk
Pan Filip Nowicki
Pani Karolina Olszańska
Pan Zbigniew Ostrowski
Pan Wojciech Paryna
Pan Tomasz Pawlak
Pan Paweł Pietrasiński
Pan Mateusz Pigłowski
Pan Bartosz Pilarski
Pan Mikołaj Pisarski
Pan Dominik Pobereszko
Pan Bartłomiej Podolski
Pan Paweł Pokrywka
Pan Arkadiusz Przybyłek
Pan Adrian Przybysz
Pan Artur Puszkarczuk
Pan Michał Puszkarczuk
Pan Dawid Robaczyński
Pan Piotr Różański
Pan Jakub Sabała
Pan Adam Skrodzki
Pan Michał Sobczak
Pan Karol Sobiecki
Pan Radosław Sobieś
Pan Piotr Sowiński
Pan Ryszard Staszowski
Pan Mikołaj Stempel
Pan Ryszard Strzelecki
Pan Dawid Szczepański
Pan Łukasz Szostak
Pan Grzegorz Sztemborowski
Pan Dariusz Szumiło
Pan Tomasz Tarczyk
Pan Jarosław Tyma
Pan Jan Tyszkiewicz
Pani Anna Wajs
Pan Adam Wasielewski
Pan Waldemar Wilczyński
Pan Tomasz Wojtasik
Pan Jakub Wołoszyn
Pan Mateusz Wójcik
Pan Adrian Wróble
Pani Mariola Zabielska-Romaszewska
Pan Karol Zdybel
Pan Jakub Zelek
Pan Marek Zemsta
Pracownik Santander Bank

Łącznie otrzymaliśmy 10 949,39 zł. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom!

Znajdź się na liście>>
Lista mecenasów>>