Zaproszenie na konferencję „Anatomia kryzysu”

30 kwietnia 2021 Aktualności komentarze: 0

J.M. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku
oraz
Katedra Ekonomii Politycznej
Katedra Finansów
zapraszają na:

V MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ Z CYKLU:

ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY W TEORIACH EKONOMICZNYCH
NA TEMAT:
ANATOMIA KRYZYSU

B I A Ł Y S T O K , 2 8 – 2 9 C Z E R W C A 2 0 2 1
U N I W E R S Y T E T  W  B I A Ł Y M S T O K U
U L . C I O Ł K O W S K I E G O 1 , 1 5 – 2 4 5 B I A Ł Y S T O K

R A D A  P R O G R A M O W A
Prof. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku (Przewodnicząca)
Prof. Maciej Bałtowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Prof. Jędrzej Chumiński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Robert Ciborowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Jan Fagerberg, Oslo University
Prof. Teresa Famulska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Prof. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Janina Godłów-Legiędź, Uniwersytet Łódzki
Prof. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. Paweł Grata, Uniwersytet Rzeszowski
Prof. Mark Hallerberg, Hertie School w Berlinie
Prof. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Jörg Guido Hülsmann, Université d’Angers
Prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. Janusz Kaliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (profesor emerytowany)
Prof. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski
Prof. Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Justyna Miklaszewska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Maciej Miszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (profesor emerytowany)
Prof. Wojciech Morawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Maciej Perkowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Marek Proniewski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Piotr Pysz, Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz/Oldenburg;
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Prof. Stanisław Rudolf, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Prof. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. Jerzy Wilkin, Polska Akademia Nauk
Prof. Andrzej Wojtyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Anna Ząbkowicz, Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Sławomir Czech, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Jan Fałkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku
Dr hab. Łukasz Hardt, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
Dr hab. Cecylia Leszczyńska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Mateusz Machaj, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
Dr hab. Roman Macyra, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dr hab. Rafał Matera, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
Dr hab. Dominika Milczarek-Andrzejewska, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Z A Ł O Ż E N I A  P R O G R A M O W E

W 2019 roku minęło 90 lat od wybuchu Wielkiego Kryzysu Gospodarczego, który z ogromną siłą uderzył w społeczeństwo i gospodarkę. Wydarzenie to, w kręgach naukowych ekonomistów i historyków oraz przedstawicieli innych nauk społecznych, jest uznawane za bardzo istotne z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego przypomnienie, a także analiza zjawisk kryzysowych w latach kolejnych, jest doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat interpretacji źródeł kryzysów oraz ich implikacji dla szeroko rozumianej sfery życia człowieka (np. ekonomicznej, społecznej, środowiskowej, duchowej). Identyfikacji warto poddać rozwiązania instytucjonalne, które mogą przeciwdziałać kryzysom (napięciom kryzysowym) albo co najmniej, ograniczać ich niepożądane konsekwencje.

PRIORYTETY PROGRAMOWE ORAZ TEMATYKA OMAWIANYCH ZAGADNIEŃ BĘDĄ OBEJMOWAĆ:
1. Filozofia kryzysu.
2. Paradygmaty kryzysów.
3. Kryzys wartości – kryzys zaufania.
4. Funkcjonowanie systemów społeczno-ekonomicznych.
5. Instytucjonalne źródła przeobrażeń gospodarczych.
6. Okresy prosperity i kryzysów w gospodarce i ich implikacje.
7. Czego nauczyły nas kryzysy?

P U B L I K A C J A

Przesłane na konferencję artykuły zostaną opublikowane w monografii lub czasopismach: „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, „Optimum. Economic Studies”, “UR Journal of Humanities and Social Sciences”, „Eastern European Journal of Transnational Relations”, „Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza”.

Artykuł o objętości do 30 tys. znaków należy przygotować w języku polskim lub angielskim i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r. na adres e-mail:
konferencjarsg@uwb.edu.pl. Na tym etapie tekst powinien spełniać standardowe wymogi edytorskie. Kwalifikacja artykułów do publikacji w monografii lub określonym czasopiśmie zostanie dokonana przez komitet organizacyjny z uwzględnieniem spójności tematycznej z profilem czasopisma naukowego. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu organizacyjnego autorzy artykułów zostaną poproszeni o dostosowanie tekstu do wymogów określonych przez czasopismo i przesłanie artykułu na adres wskazanej redakcji z dopiskiem „Konferencja Anatomia kryzysu…”.

Warunkiem opublikowania artykułu w monografii lub wskazanym periodyku jest uzyskanie pozytywnych recenzji.
Ważne: Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji odbywa się przez stronę www.konferencjarsg.uwb.edu.pl

O P Ł A T Y
Opłata konferencyjna wynosi 590 PLN i obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie oraz publikację artykułu. Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu w Białymstoku:
18 1160 2202 0000 0002 4179 4126 z dopiskiem: Anatomia kryzysu, imię i nazwisko. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Po dokonaniu opłaty konferencyjnej, organizatorzy prześlą propozycje hoteli, w których uczestnicy będą mogli dokonać rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach.

K A L E N D A R I U M
30.04.2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa
14.05.2021 r. – przesłanie abstraktu i wniesienie opłaty konferencyjnej
31.07.2021 r. – przesłanie artykułu
2021-2022 r. – termin publikacji artykułów
* Konferencja zostanie zorganizowana w formie stacjonarnej lub w wyjątkowych
okolicznościach hybrydowej

K O M I T E T  O R G A N I Z A C Y J N Y
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Dr hab. Ryta I. Dziemianowicz, prof. UwB
Dr hab. Artur Bołtromiuk
Dr hab. Joanna Prystrom
Dr Aneta Kargol-Wasiluk
Dr Kinga Karpińska
Dr Iwona Skrodzka
Dr Katarzyna Wierzbicka
Dr Marian Zalesko
Mgr Mariusz Mak – sekretarz
Mgr Anna Protasiewicz
Mgr Karolina Trzaska

O P Ł A T Y
Opłata konferencyjna wynosi 590 PLN i obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie
oraz publikację artykułu. Opłatę należy wnieść na konto Uniwersytetu w Białymstoku:
18 1160 2202 0000 0002 4179 4126 z dopiskiem: Anatomia kryzysu, imię i nazwisko.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu. Po dokonaniu opłaty konferencyjnej, organizatorzy prześlą propozycje hoteli, w których uczestnicy będą mogli dokonać rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach.

K A L E N D A R I U M
30.04.2021 r. – zgłoszenie uczestnictwa
14.05.2021 r. – przesłanie abstraktu i wniesienie opłaty konferencyjnej
31.07.2021 r. – przesłanie artykułu
2021-2022 r. – termin publikacji artykułów
* Konferencja zostanie zorganizowana w formie stacjonarnej lub w wyjątkowych
okolicznościach hybrydowej
DANE KONTAKTOWE:
Mgr Mariusz Mak, nr tel.: 603 329 000
e-mail: konferencjarsg@uwb.edu.pl
www.konferencjarsg.uwb.edu.pl

Podobał Ci się artykuł?

Wesprzyj nas
Instytut Misesa

O Autorze:

Instytut Misesa

Instytut Ludwiga von Misesa ufundowany we Wroclawiu w sierpniu 2003 r. jest niezależnym i nienastawionym na zysk ośrodkiem badawczo-edukacyjnym, odwołującym się do tradycji austriackiej szkoły ekonomii, dorobku klasycznego liberalizmu oraz libertariańskiej myśli politycznej. Instytut został nazwany na cześć – naszym zdaniem najwybitniejszego ekonomisty XX w. – Ludwiga von Misesa.

Pozostałe wpisy autora:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *