Dziedzictwo

1. Misja projektu
2. Cele projektu
3. Inspiracje
4. Jak pomóc?
5. Szef projektu
6. Prace opublikowane


1. Misja projektu

Przywrócić pamięci polskich czytelników prace zapomnianych ekonomistów

2. Cele projektu

  1. odnalezienie prac niesłusznie pomijanych lub zapomnianych współcześnie ekonomistów;
  2. digitalizacja tekstów i stworzenie bazy wiedzy o ekonomistach i ich dziełach;
  3. publikacja prac (artykułów, rozpraw, rozdziałów książek) stanowiących jednolitą całość i notek biograficznych ekonomistów co najmniej raz w miesiącu na mises.pl;
  4. przekazanie zebranej wiedzy o ekonomistach i ich pracach do źródeł encyklopedycznych, mediów, opinii publicznej.

3. Inspiracje

Jedną z najważniejszych rzeczy, którą posiada każdy człowiek, jest pamięć nie tyle przedmiotów czy miejsc, co pamięć ludzi. Adam Smith, David Ricardo, Ludwig von Mises to nazwiska znane każdemu studentowi ekonomii i pasjonatowi tego przedmiotu w Polsce. Zwłaszcza w kontekście liberalizmu ekonomicznego i wolności gospodarczej. Gdyby jednak zapytać o ich polskich odpowiedników, pojawiłby się problem. Problem z pamięcią. Bardzo mało ludzi zna takie postaci jak: Dominik Krysiński, Ludwik Wołowski, Julian Dunajewski, Józef Milewski czy nawet nazwisko jednego z pierwszych przedstawicieli szkoły austriackiej na ziemiach polskich — Włodzimierza Czerkawskiego. Przykra tendencja do zapominania dzieł najwybitniejszych naukowców w historii Polski nie oszczędziła także dotyczących ekonomii pism Mikołaja Kopernika, o których dopiero od niedawna wie szerokie grono pasjonatów usiłujących upowszechnić pojęcie „prawo Kopernika-Greshama”. Od XIX wieku znane jest ono jako „prawo Greshama”, mimo że sformułowane zostało przed Greshamem przez toruńskiego astronoma. Przykład to nie jedyny, ale bardzo wymowny, pokazujący jak wiele jest jeszcze do zrobienia, aby przywrócić nie tylko Polsce, ale i światu dzieła niezwykle ważne, choć niesłusznie zapomniane.

Szczególnie wyraźny jest brak w dyskursie naukowym i na półkach bibliotek pism niektórych ekonomistów tworzących w wieku XIX i XX. Część z nich nie była drukowana od pierwszego wydania, część znajduje się wciąż w rękopisach, są też teksty, które nigdy nie były tłumaczone na język polski (większość prac L.Wołowskiego).

Przyczyną takiego stanu rzeczy były, między innymi, podjęte po II wojnie światowej próby wymazania z pamięci Polaków tych ekonomistów, którzy reprezentowali „burżuazyjny”, liberalny punkt widzenia, a w swoich pracach nie tylko nie widzieli w socjalizmie rozwiązania, ale istotne zagrożenie dla bogactwa i wolności każdego człowieka.

W taki sposób zapomniane, a nawet zakazane zostały publikacje wybitnego przedstawiciela szkoły krakowskiej, Adama Heydla, którego Dzieła zebrane Instytut Misesa wydaje w roku 2012. Właśnie w związku z opracowaniem jego tekstów narodził się pomysł projektu Dziedzictwo, w ramach którego zamierzamy przywrócić nie tylko pamięć o zapomnianych polskich ekonomistach, ale także przygotować i regularnie publikować ich dzieła.

Sądzimy, że przywrócenie ich publikacji nie tylko wzbogaci naszą wiedzę na temat historii myśli ekonomicznej na ziemiach polskich, ale także pozwoli lepiej ocenić dorobek naukowy wielu pokoleń Polaków, których wkład w naukę jest bardzo często niedoceniany, bądź pomijany. Jednocześnie z publikacją tekstów poszczególnych ekonomistów zamierzamy zebrać wiadomości o ich życiu, sięgając do źródeł archiwalnych i dokonać syntezy dostępnych informacji, które następnie mogą posłużyć czytelnikom zainteresowanym tym tematem, a niemających wcześniej dostępu do rzadkich i trudno dostępnych materiałów.

4. Jak pomóc?

Chętnych zapraszamy do współpracy na zasadach wolontariatu przy:

  1. wyszukiwaniu prac w bibliotekach i digitalizacji tekstów;
  2. korekcie tekstów;
  3. tłumaczenia niektórych prac na język polski (głównie z języka francuskiego i angielskiego).

Wystarczy komputer i dostęp do Internetu. Chętnych prosimy o kontakt z szefem projektu.

Darowizny można przekazywać:

  • Bezpośrednio na konto:

Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa
ul. Długa 44/50/214
00-241 Warszawa
VWBank direct: 19 2130 0004 2001 0253 7975 0001

  • Poprzez przelewy online i płatności kartą kredytową: kliknij.
  • Poprzez system pay-pal:

Prosimy o wpisanie w tytule przelewu słowa „Darowizna” i nazwę projektu.

5. Szef projektu

Szef projektu: Damian Koniarek, kontakt: damian.koniarek@mises.pl
Pomoc organizacyjna: Szymon Chrupczalski, kontakt: szymon.chrupczalski@mises.pl

6. Prace opublikowane

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572