KASE – zasady współpracy

Regulamin Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii

I. Cele i zasady działania
1. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii (KASE) to grupa ludzi, która spotyka się regularnie, by pogłębiać swoją wiedzę o ekonomii, zwłaszcza w duchu austriackiej szkoły ekonomii.
2. KASE działa pod patronatem Instytutu Misesa. Instytut promuje działania klubów i udostępnia im stronę internetową austriacy.pl oraz kanał na YouTube (http://www.youtube.com/user/KlubyASE) do informowania o działalności KASE i dokumentowania ich osiągnięć.
3. Kluby są organizacjami apolitycznymi i nie mogą angażować się w działalność polityczną, promować partii politycznych czy organizować spotkań mających charakter propagandy politycznej lub na które zapraszani są czynni politycy jako referenci.
4. KASE skupiają się na organizowaniu spotkań, które w szczególności mogą mieć dwojaki schemat:
a) wybrany prelegent prezentuje referat (najlepiej nie dłuższy niż 45 minut), po którym następuje dyskusja.
b) na spotkanie ogłoszona jest lektura, którą powinni przeczytać uczestnicy spotkania. Spotkanie polega na dyskusji nad tekstem prowadzonej przez wybraną osobę.
5. KASE mogą współorganizować wydarzenia związane z edukacją ekonomiczną, nawet jeśli poglądy prezentowane na tych spotkaniach nie są zgodne z tezami austriackiej szkoły ekonomii.
6. Spotkania KASE powinny być rejestrowane w formie audio lub wideo. Filmy i nagrania audio ze spotkań lub odnośniki do nich należy umieszczać na stronie internetowej klubu. Nagrania spotkań nie powinny być umieszczane na prywatnych kanałach (np. na YouTube). Do tego celu powinny służyć oficjalne kanały danego KASE lub całej sieci Klubów. Prowadzący spotkanie powinien poinformować uczestników, że wykład/dyskusja są rejestrowane.
7. Zaleca się, żeby przynajmniej połowa spotkań w ciągu roku dotyczyła zagadnień ściśle związanych z teorią ekonomii.

II. Kwestie formalne
8. Instytut Misesa powołuje KASE na wniosek przynajmniej trzech osób, które chcą założyć klub i konsultacji planu podstawowej działalności Klubu z koordynatorem.
9. Instytut Misesa nominuje i odwołuje szefów KASE. Instytut Misesa może także postanowić o likwidacji (lub zawieszeniu) KASE, w szczególności w razie nieprzestrzegania któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu czy braku aktywności Klubu.
10. Działalność w Klubie jest dobrowolna i nieodpłatna.
11. Za członka KASE uważa się osobę, która regularnie przychodzi na spotkania Klubu, poczuwa się do związku z Klubem. W razie wąpltiwości formalnie członkostwo w Klubie potwierdza szef lokalnego KASE.

III. Obowiązki i prawa członków KASE
12. Szef KASE odpowiada za działania Klubu, w tym za przedmioty i prawa przekazane Klubowi przez Instytut Misesa, oraz zdaje sprawozdanie z działalności Klubu dwa razy w roku, na koniec lutego i czerwca.
13. Szef KASE regularnie organizuje spotkania KASE, informując o nich wcześniej na portalu austriacy.pl, oraz rejestruje je w formie audio lub video. Zapisane nagrania umieszcza następnie na wspomnianym portalu oraz na kanale KASE na YouTube.
14. Na początku każdego spotkania KASE organizatorzy powinni poinformować, że jest to spotkanie Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii pod patronatem Instytutu Misesa. Do obowiązków organizatorów należy też poinformowanie uczestników o adresach stron austriacy.pl oraz mises.pl.
15. KASE muszą używać swojego rollupu na spotkaniach, które organizują (jeśli takie rollupy posiadają). Roll–upów KASE nie można wykorzystywać na wydarzeniach o charakterze politycznym.
16. W przypadku współorganizowania spotkań z innymi organizacjami przy prowadzeniu działalności marketingowej powinno być wykorzystywane logo i nazwa KASE. Logo KASE należy wykorzystywać graficznie zgodnie z księgą znaku (http://mises.pl/wp-content/uploads/2014/06/Ksi%C4%99ga-znaku-KASE.pdf).
17. Szef KASE i członkowie Klubów zobowiązani są do dbania o dobre imię Klubu oraz Instytutu Misesa.
18. Aktywnym członkom KASE przyznaje się punkty za określoną działalność, które mogą być następnie wykorzystane do osiągnięcia korzyści wyznaczonych przez Instytut.

IV. Relacje pomiędzy Instytutem Misesa a KASE
19. Kluby działają samodzielnie, ale pod patronatem Instytutu Misesa, który jest właścicielem marki Klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii.
20. Jeśli przedstawiciele KASE są zapraszani do mediów, to powinni przedstawiać się jako reprezentanci KASE, a nie Instytutu Misesa. Wypowiadając się jako członkowie KASE, należy unikać rozmów o bieżącej sytuacji politycznej.
21. Instytut Misesa wspiera Kluby merytorycznie oraz finansowo.
22. Przedmioty i prawa przekazane na rzecz Klubu ASE przez Instytut Misesa lub osoby trzecie pozostają w pełnej dyspozycji Klubu ASE. W przypadku rozwiązania Klubu przekazane przedmioty i prawa przechodzą na własność Instytutu Misesa, a Szef Klubu traci dostęp do kanałów informatycznych (w tym profilu facebookowego Klubu) Instytutu Misesa.
23. Za nadzór nad Klubami oraz kontakty pomiędzy Klubami a Instytutem Misesa odpowiada osoba wyznaczona przez zarząd Instytutu.
24. Z wszelakimi pytaniami i problemami związanymi z funkcjonowaniem KASE należy zwracać się na adres przemyslaw.rapka@mises.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podnieśmy stopę wsparcia!
KRS: 0000174572
 
KRS: 0000174572